Happy Birthday, Mr. President.

Happy Birthday, Mr. President.

Tags: Barack Obama